Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

SKOSO hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een Bestuurder en een Raad van Toezicht.

De dagelijks leiding is in handen van de bestuurder, Drs. P.W.J.M. Meessen. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Raad van Toezicht: 

De heer drs. Meine Stoker, voorzitter

Mevrouw drs. Daniëlle van Dijk-van Sambeek, lid

De heer drs. Martin Heeffer, lid

Mevrouw Ir. Jeanne Hendriks- van Kemenade, lid

De heer Ir. Jack van Lieshout, lid

Mevrouw drs. Yvonne Leenen, lid

 

 

 

Contacten met de Raad van Toezicht verlopen via het bestuurskantoor.
Tel. 0413-420706
dbonekamp@skoso.nl

Taken/verantwoordelijkheid van Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor 5 taken:

1. zorgdragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.

2. het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement.

3. het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder.

4. de directeur-bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord.

5. toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.