Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basisonderwijs. Door deze wet hebben ouders en personeel invloed op het beleid van de scholen. Er is ruimte om de inzichten en oordelen van personeel en ouders mee te nemen in het beleid van de school.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school van SKOSO heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden en rechten, waarmee personeel en ouders invloed hebben op het beleid van de school. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement.
Dit kunt u hier downloaden.
Voor de contactpersonen van de MR-en verwijzen wij u naar de websites van de afzonderlijke scholen.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In deze raad wordt beleid ter advisering of toestemming voorgelegd dat op bestuursniveau is ontwikkeld. Als voorbeelden kunnen genoemd worden: het onderwijsbeleid, het personele beleid en het financiële beleid. In de GMR is van elke school een ouder en een personeelslid afgevaardigd. De directeur-bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en als adviseur aanwezig.
Het GMR-reglement kunt u hier downloaden.