Bestuursstructuur SKOSO

Het bevoegd gezag van SKOSO is in handen van Paul Meessen, directeur-bestuurder. 
Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

drs. P.W.J.M. (Paul) Meessen, directeur-bestuurder

Paul Meessen